About us

Meeshaalee aadaa Oromoo keessaa
Agarsiisa meeshaalee aadaa, hubannoo dhaloota haaraa gabbsisuuf
Aadaan mallattoo eenyummaan sabootaa, sablammootaafi ummattootaa itti calaqqisu ta’uun ni beekam. Ta’us, yeroo ammaa xiyyeeffannoo

Aadaa fi Seenaa abboonni nutti dabarsan kunuunsuun itti gaafatama keenya! Haata’u malee, waggoota hedduu booda fedhiifi kennaashee ganamaatti deebi’uun hojii uffataa dizaayiin gochuu jalqabuun hojjechaa Jiraan.

biyyaa namaa Keessaan ta.e hojichaa jiraan. keessa biyyaa bahuun gara Nederland kan deemaan yoo ta’u, waagoota 10 gayyee jiraan.

Turtii waggoota 10 booda hoji dizaayina yeroo yeroo garaa garati Hojichaa turree fedhiin dizaayiniin Naa keessaan waaan tureefi.

Kaka’umsi inni jalqabaa fedhii fi haawwii guddaa yeroo ijoollumma kiyyaarra jalqabe ammaati dizaayina godhuu jiraan.

“Uffataafi mana babbareechuun baay’ee na gammachiisa. Akkuman barnoota koo xumureen barumsakoo
Kennaan keessa namaa jiruu yeroo eeggata
Haata’u malee, kennaan keessa namaa jiru kammiiyuu yeroo eeggata malee osoo hin mullatiin hin hafu. Isa kennaa ofii sun hanga argatamuttis waanti biraan dheebu nama hinbaasu.
Kaka’umsi inni lammaffaan ammoo qabeenya uffata aadaa Oromoon qabu beekuudha. “Oromiyaan bal’oo akkuma taate gosa uffataa hedduu qabd

Gallatomaa!!!